Tlačová správa

Envirofond podporí zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO)

Envirofond finančne podporí obce, ktoré majú triedený zber BRKO z domácností už zavedený. Ide o príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý bude Envirofond vyplácať v tomto roku prvýkrát.

Príspevok sa bude vyplácať tým žiadateľom, ktorí pošlú svoje žiadosti do 30. júna tohto roka, a ktorých žiadosť bude obsahovať kópiu ročného výkazu zo štatistického úradu za predchádzajúci kalendárny rok, ďalej údaje o množstve zhodnoteného BRKO za predchádzajúci kalendárny rok, potvrdenie o množstve zhodnoteného BRKO a čestné vyhlásenie, že obci v uplynulých troch rokoch nebola uložená sankcia za porušenie zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a zákona o odpadoch, a že množstvo vyzbieraného BRKO pochádza z domácností.

Obce, ktoré chcú o tento príspevok požiadať, majú na to tak ešte niekoľko dní, aby žiadosť podali a zároveň musia spĺňať podmienku, že obec zabezpečuje prostredníctvom zbernej nádoby vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti; zabezpečuje zhodnotenie celého vyzbieraného objemu BRKO v zariadení na zhodnocovanie BRKO a nebola jej v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie § 81 ods. 7 písm. b) a g) a ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a doručí žiadosť o poskytnutie tohto príspevku do zákonom stanoveného termínu, t. j. do 30 júna tohto roka.

Výšku príspevku na BRKO bude fond vypočítavať na základe počtu obcí, ktoré splnia v danom kalendárnom roku podmienky na jeho priznanie. To znamená, že sa vypočíta suma na 1t a podľa hmotnosti BRKO bude obci vynásobená táto suma.

Pre každého jednotlivca, ktorý vytvára a produkuje odpad, to v praxi predstavuje, že triedením odpadu na komunálny a BRKO pomáhame sami sebe, nakoľko hmotnosť komunálneho odpadu, ktorý putuje na skládky sa v konečnom dôsledku odzrkadlí na zníženej dani za odpady. Okrem iného sa týmto spôsobom aj my všetci dokážeme podieľať na zhodnocovaní odpadov na Slovensku a tým zlepšovať kvalitu životného prostredia. 

Envirofond má na vyplatenie tohto príspevku zákonom stanovený termín do 30. septembra 2021. O vybavení žiadosti budú všetci žiadatelia informovaní písomným oznámením do konca októbra, t. j. do 31. októbra 2021.

(25. 06. 2021)

Envirofond podporí zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO)

Envirofond finančne podporí obce, ktoré majú triedený zber BRKO z domácností už zavedený. Ide o príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý bude Envirofond vyplácať v tomto roku prvýkrát.

Príspevok sa bude vyplácať tým žiadateľom, ktorí pošlú svoje žiadosti do 30. júna tohto roka, a ktorých žiadosť bude obsahovať kópiu ročného výkazu zo štatistického úradu za predchádzajúci kalendárny rok, ďalej údaje o množstve zhodnoteného BRKO za predchádzajúci kalendárny rok, potvrdenie o množstve zhodnoteného BRKO a čestné vyhlásenie, že obci v uplynulých troch rokoch nebola uložená sankcia za porušenie zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a zákona o odpadoch, a že množstvo vyzbieraného BRKO pochádza z domácností.

Obce, ktoré chcú o tento príspevok požiadať, majú na to tak ešte niekoľko dní, aby žiadosť podali a zároveň musia spĺňať podmienku, že obec zabezpečuje prostredníctvom zbernej nádoby vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti; zabezpečuje zhodnotenie celého vyzbieraného objemu BRKO v zariadení na zhodnocovanie BRKO a nebola jej v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie § 81 ods. 7 písm. b) a g) a ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a doručí žiadosť o poskytnutie tohto príspevku do zákonom stanoveného termínu, t. j. do 30 júna tohto roka.

Výšku príspevku na BRKO bude fond vypočítavať na základe počtu obcí, ktoré splnia v danom kalendárnom roku podmienky na jeho priznanie. To znamená, že sa vypočíta suma na 1t a podľa hmotnosti BRKO bude obci vynásobená táto suma.

Pre každého jednotlivca, ktorý vytvára a produkuje odpad, to v praxi predstavuje, že triedením odpadu na komunálny a BRKO pomáhame sami sebe, nakoľko hmotnosť komunálneho odpadu, ktorý putuje na skládky sa v konečnom dôsledku odzrkadlí na zníženej dani za odpady. Okrem iného sa týmto spôsobom aj my všetci dokážeme podieľať na zhodnocovaní odpadov na Slovensku a tým zlepšovať kvalitu životného prostredia. 

Envirofond má na vyplatenie tohto príspevku zákonom stanovený termín do 30. septembra 2021. O vybavení žiadosti budú všetci žiadatelia informovaní písomným oznámením do konca októbra, t. j. do 31. októbra 2021.

(25. 06. 2021)