Tlačová správa

Envirofond začal vyplácať príspevok za množstvo vytriedeného odpadu

Finančnú podporu z Envirofondu pocítia v týchto dňoch tie obce, ktoré predložili Environmentálnemu fondu do 31. marca tohto roka žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o poplatkoch za uloženie odpadov.

Finančné prostriedky zo zdrojov fondu tak od dnešného dňa do 30. júna budú prerozdelené tým obciam, ktoré okrem predloženej žiadosti v termíne, splnili aj podmienky pre poskytnutie príspevku a boli oprávnenými žiadateľmi. Tých predstavuje obec, na ktorej území sa nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo jej územím neprechádza účelová komunikácia; na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo ktorej územím prechádza príjazdová účelová komunikácia, môže požiadať o poskytnutie príspevku podľa odseku 1 písm. b), avšak takej obci nemôže byť poskytnutý príspevok podľa odseku 1 písm. a) a zároveň podľa odseku 1 písm. b).Ďalej obec, ktorej nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie osobitného predpisu v zmysle § 7 ods. 9 písm. b) zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahla úroveň vytriedenia podľa osobitného predpisu nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z. z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutých v tejto obci a doručila žiadosť o poskytnutie príspevku v zákonom stanovenom termíne, t. j. do 31. marca tohto roka.

Ide o príspevok, ktorý bol prvý raz vyplácaný v minulom roku, a ktorý Envirofond poskytuje podľa množstvavytriedenia komunálnych odpadov. Čo v praxi znamená, čím viac vytriedeného odpadu obce budú mať, tým vyšší bude ich príspevok. Fond vypočítava výšku príspevku na základe počtu obcí, ktoré splnia v danom kalendárnom roku podmienky na jeho priznanie.

Balíček financií na prerozdelenie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o poplatkoch za uloženie odpadov pre rok 2021 predstavuje sumu 3 642 000 EUR, ktorúfond prerozdelí a vyplatí716obciam. Cieľom tejto finančnej pomoci je zvýšiť mieru vytriedenia komunálnych odpadov a motivovať obce, aby s odpadom nakladali hospodárne, efektívne a postupne smerovať k zníženiu množstva odpadov ukladaných na skládkach odpadov. 

Envirofond bude všetkých žiadateľov informovať o vybavení žiadosti o poskytnutí príspevku do 31. júla 2021 písomným oznámením.

(23. 06. 2021)