Tlačová správa

Podpora kvalitných projektov je prioritou

Environmentálny fond nezastavil proces uvoľňovania financií. Obce, ktoré chcú z verejných prostriedkov realizovať projekty na zhotovenie čistiarní odpadových vôd alebo verejných kanalizácií a verejných vodovodov a práce ešte nezačali realizovať alebo tie, ktoré už s realizáciou začali a čakajú na súhlas k použitiu schválenej podpory môže potešiť správa, že Envirofond má eminentný záujem podporovať kvalitné projekty, projekty veľkých vôd nevynímajúc. Aj napriek vytýkaným nedostatkom v rámci vnútorného auditu zo strany Envirorezortu v prípade žiadosti o podporu na podporné programové aktivity pre rok 2020, fond naďalej pracuje na riešeniach, ktoré by pomohli obciam dokončiť výstavbu diel a zaplatiť peniaze zhotoviteľom.

Environmentálny fond, ktorý od decembra 2020 vedie Ľubomír Vačok, aj naďalej pokračuje v dôslednom výkone finančnej kontroly a aplikuje proaktívny prístup v komunikácii s obcami, ktoré v rámci Výzvy č. B-1/2020 podali žiadosti o podporu ich projektov. Vedenie fondu v rámci zintenzívnenia komunikácie pristúpilo k osobným stretnutiam s predstaviteľmi jednotlivých obcí, ktorí prijali pozvanie.  „V týchto dňoch diskutujeme so starostami obcí s cieľom objasnenia stavu, v akom sa daná obec nachádza, zadefinovania postupnosti krokov z našej strany a zároveň maximálnej snahy ako vyjsť v ústrety obciam, s podmienkou dodržania platnej a účinnej legislatívy SR,“ zdôraznil riaditeľ Environmentálneho fondu, Ľubomír Vačok.

V prípade 26 obcí zapojených do spomínanej výzvy, fond aplikuje individuálny prístup ku každej obci, nakoľko niektoré z nedostatkov sa javia ako menej závažné, iné ako kritické. Fond, ktorý v kontrolných mechanizmoch pokračuje bez akéhokoľvek zdržania má za cieľ jediné. Zanalyzovať rozsah nedostatkov a na ich základe čo najrýchlejšie rozhodnúť, či je možné uvoľniť peniaze.

Dodnes boli z finančných prostriedkov fondu už kompletne zrealizované projekty u 3 obcí. Kladné stanovisko k použitiu poskytnutej podpory dostalo 8 obcí. A 14 obcí, ktoré fondu k dnešnému dňu nepredložili žiadne faktúry na preplatenie, s prácami ešte ani nezačalo. Uvedené jasne poukazuje na snahu Envirofondu, ktorý spracováva každoročne zvyšujúce sa množstvo žiadostí o poskytnutie podpory, podieľať sa na skvalitňovaní a uzdravovaní životného prostredia prostredníctvom finančnej pomoci za dodržania právoplatných zákonných podmienok. „K dnešnému dňu fond otvoril finančnú kontrolu v 5 obciach a ďalších 14 obcí sme požiadali o súčinnosť pri poskytnutí dokladov ešte predtým, ako nám budú predkladať faktúry za dielo,“vysvetlil Vačok.

Envirofond pre objektívnosť vyhodnotenia procesov z minulosti, žiada v rámci svojich kontrolných mechanizmov od obcí súčinnosťpri poskytnutí ďalších dokladov súvisiacich s poskytnutou podporu a zároveň vyzýva obce k spoločnej konštruktívnej komunikácii, nakoľko si je vedomý ich aktuálne nevýhodnej situácie a zároveň zdôrazňuje, že rýchlosť uvoľnenia financií je závislá aj na kvalite projektov, ktoré sa líšia časom, v ktorom boli projekty pripravované a tiež špecifikáciou druhu diela. Snahou fondu je uľahčiť a zefektívniť celý proces situácie, v ktorej sa obce ocitli. Zároveň ako poskytovateľ verejných financií, je v zmysle platnej legislatívy povinný postupovať pri poskytovaní podpory z verejných financií v súlade so zásadou hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti. „Zdôrazňujem, že naše kroky koordinujeme v rámci Envirorezortu aj v spolupráci s iným rezortom a k zdedenému problému pristupujeme zodpovedne, transparentne a bez zbytočnej byrokracie,“ doplnil riaditeľ, Vačok.

(18. 05. 2021)