Oznámenie o výške disponibilných prostriedkov na rok 2021

Oznámenie o výške disponibilných prostriedkov na rok 2021 Environmentálny fond, ako poskytovateľ a vykonávateľ „Schémy štátnej pomoci pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EUETS do cien elektrickej energie v znení dodatku č. 1“ (ďalej len „schéma“), oznamuje, že výška disponibilných prostriedkov na rok 2021, v zmysle článku N. ROČNÝ ROZPOČET, odsek 2. schémy, predstavuje 3.000.000,00 EUR.

(29. 01. 2021)