Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu. Zoznam uvedených žiadateľov spolu  s číslom príslušného rozhodnutia nájdete tu.

Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti  určené na podporu formou dotácie na rok 2018, minister životného prostredia Slovenskej republiky  nerozhodol o ich podporení, sú uvedení v zozname, ktorý nájdete v tabuľke tu.

V prípade, že Environmentálny fond získa ďalšie finančné prostriedky určené pre dotácie na rok 2018, môže minister životného prostredia Slovenskej republiky na návrh Rady Environmentálneho fondu dodatočne rozhodnúť o ich podporení formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018.

Žiadateľom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese  formálnej kontroly:

a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzvy, 

b) z dôvodu zaslania všetkých potrebných dokladov po výzvou stanovenom termíne, 

c) z dôvodu, že časť požadovaných dokladov bola zaslaná po výzvou stanovenom termíne, 

d) z dôvodu, že zaslané  doklady nespĺňali stanovené kritériá,

e) vyradené na základe § 9 zákona č. 587/2004 Z.z. 

boli odoslané oznámenia o nezaradení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 do zoznamu žiadostí o podporu na rok 2018. Zoznam žiadateľov, ktorých žiadosti boli vyradené v procese formálnej kontroly nájdete tu.

V prípade otázok či nejasností píšte na e-mail: podatelna@envirofond.sk

(28. 03. 2018)