Rozšírenie Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017

o činnosť H2: Vypracovanie návrhov Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže s termínom doručenia do 28.04.2017. Zároveň zverejňujeme dokumenty špecifikácie a formulár žiadosti. Bližšie informácie a uvedené dokumenty nájdete tu… 

Rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu t. j. do 28.04.2017 vrátane, nie dátum odoslania žiadostí na poštovú prepravu.

(20. 03. 2017)