Aktualita 1:

Prehľad podporených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016 v rámci činností C4
Dovoľujeme si vás informovať, že žiadateľom v rámci činností C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli dňa 30.09.2016 odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu.
Zoznam uvedených žiadateľov spolu so zverejnenými rozhodnutiami nájdete v rámci celkového zoznamu podporených žiadateľov v roku 2016 v časti Činnosť C4 tu.

(30. 09. 2016)