Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie a úveru na rok 2017,

Environmentálny fond v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2017 a Špecifikáciu činností podpory formou úveru pre rok 2017 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e).

Dokumenty Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2017 a Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2017 je možné stiahnuť po kliknutí na tieto linky:  DOTÁCIE 2017ÚVERY 2017. Zároveň boli zverejnené aj formuláre tlačív žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie  pre rok 2017 v zmysle zverejnenej špecifikácie spolu s Príručkou pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2017. 

 V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA na tel. 0906 31 1911, prípadne na e-mailovej adrese dotacie@envirofond.sk.

(29. 06. 2016)