Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si vás informovať, že v súlade s § 4 ods. 2 zákona  č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2016 o činnosť C5: Zabezpečenie kontajnerových stojísk pred medveďom hnedým v oblasti C: Rozvoj odpadového hospodárstva a o činnosť D6: Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie zoologických záhrad v oblasti D: Ochrana prírody a krajiny.  Environmentálny fond zároveň zverejňuje pre nové činnosti aj formulár Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2016 a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2016. Bližšie informácie týkajúce podávania žiadostí o podporu formou dotácie nájdete tu.

(17. 03. 2016)