Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2015 v rámci činnosti L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dnes, t. j. 04. 12. 2015, boli odoslané Výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015. Termín na doplnenie nami požadovaných náležitostí a príloh je do 18. decembra 2015 (dátum fyzického doručenia do podateľne EF, nie dátum odoslania doplnenia na poštovú prepravu)

V záujme čo najrýchlejšieho ukončenia procesu schvaľovania žiadostí , si vás dovoľujeme požiadať o vašu súčinnosť a o urýchlené doplnenie, prípadne opravu žiadostí a ich doručenie na Environmentálny fond v písomnej forme, podľa požiadaviek uvedených v jednotlivých listoch.

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že v odôvodnených prípadoch môže žiadateľ na základe písomnej / elektronickej žiadosti (doručenej do 18.12.2015) požiadať Environmentálny fond o predĺženie lehoty o maximálne 5 pracovných dní.

Bližšie a podrobnejšie informácie budú uvedené v spomínaných výzvach (listoch).

(04. 12. 2015)