Zverejňujeme Špecifikáciu činností financovania riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti s mimoriadne závažnou environmentálnou situáciou formou poskytnutia prostriedkov Environmentálneho fondu na rok 2023

Vážení žiadatelia,

Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností financovania riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti s mimoriadne závažnou environmentálnou situáciou formou poskytnutia prostriedkov Environmentálneho fondu na rok 2023.

Oprávnený žiadateľ pre činnosť 1:

1. Obec – podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

2. Samosprávny kraj – podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

3. Združenie obcí podľa §20b a nasl. zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

4. Záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce, zriadené podľa §20f a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Oprávnený žiadateľ pre činnosť 2:

Za oprávnených žiadateľov sa považujú žiadatelia definovaní pre danú činnosť podľa oblastí a činností definovaných v príslušných „Špecifikáciách činností podpory na rok 2023“.

Maximálna výška dotácie:

V súlade s § 4c ods. 2 zákona o EF je maximálna výška prostriedkov EF na financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti so stavom, ktorým je mimoriadne závažná environmentálna situácia najviac do výšky 100 % priamych nákladov, pričom za priame náklady sa považujú náklady na služby alebo tovary priamo súvisiace s riešením, ktorým sa zabezpečuje starostlivosť o životné prostredie.

Termín na podanie žiadostí je do 15. decembra 2023.

Uvedený dokument nájdete tu

Formuláre žiadosti pre danú oblasť sa nachádza na webe: https://grant.envirofond.sk/