Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR

Podpora z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR otvára možnosti uchádzať sa o poskytnutie finančných prostriedkov na realizovanie projektov na verejnoprospešné účely, ktoré majú dosah na čo najväčší počet obyvateľov, či už celospoločenský, alebo v rámci jednotlivých regiónov.

Podpora sa zameriava  na vzdelávanie  talentovaných detí, mládeže a študentov, budovanie a revitalizácia verejne dostupných priestranstiev v rámci zelenej infraštruktúry  a opravu, či rekonštrukciu budov a infraštruktúry miest a obcí, alebo odstraňovanie škôd po živelných pohromách.

O dotáciu môžu žiadať obce a vyššie územné celky a ich rozpočtové organizácie, občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, cirkev a náboženské spoločnosti, výchovno- vzdelávacie inštitúcie a medzinárodné inštitúcie, registrované na území SR.

Termín predkladania žiadostí sa začal 3. februára 2023 a ukončí sa 28. februára 2023.

https://www.vlada.gov.sk/poskytovanie-financnych-prostriedkov-z-rozpoctovej-rezervy-predsedu-vlady-sr/