Informácia pre žiadateľov o príspevok

Informácia pre žiadateľov o príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadova o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 329/2018 Z. z.“)!

Žiadosti o príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. (ďalej len „žiadosť“)boli žiadatelia oprávnení podať do 31. marca 2021. V súčasnosti Environmentálny fond tieto žiadosti eviduje a vykonáva kontrolu ich formálnej správnosti a úplnosti.

Všetci žiadatelia o príspevok budú písomne oboznámení o vybavení ich žiadosti do 31. júla 2021.

V prípade kompletných žiadostí obcí, ktoré preukážu splnenie všetkých ustanovených podmienok, pristúpi Environmentálny fond k výpočtu výšky príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. (ďalej len „príspevok“) pre každú obec osobitne a vyplatí príspevok obciam najneskôr do 30. júna 2021.

(17. 05. 2021)