Oznam!

V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond zverejňuje na svojom webovom sídle dokumenty:

Špecifikácia činností podpory na rok 2021

Termín predkladania žiadostí je do 15. 12. 2020 (vrátane).

Uvedený dokument je možné stiahnuť tu.

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese: dotacie@envirofond.sk .

(28. 08. 2020)