Oznam!

V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond zverejňuje na svojom webovom sídle dokument:

I. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2020

Termín predkladania žiadostí je do 29.11.2019 (vrátane).

Uvedený dokument je možné stiahnuť tu.

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese: dotacie@envirofond.sk

(25. 10. 2019)