Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2018,

dňa 23.01.2018 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018. Požadované prílohy zasielajte do 06.02.2018 (vrátane). Rozhodujúci je termín fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu, nie dátum odoslania uvedený na pečiatke pošty na poštovú prepravu.

V záujme efektívneho ukončenia procesu formálnej kontroly, si vás dovoľujeme požiadať o dôkladné preštudovanie obsahu zaslanej výzvy a následné urýchlené doručenie požadovaných príloh.

Dôležitá informácia:

Environmentálny fond nebude môcť predĺžiť termín (06.02.2018) na doručenie požadovaných náležitostí.

Za porozumenie ďakujeme

(24. 01. 2018)