Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016, kde minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore

Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti  určené na podporu formou dotácie na rok 2016, minister životného prostredia Slovenskej republiky  nerozhodol o ich podporení, sú uvedení v  zozname, ktorý nájdete v tabuľke tu.  V prípade, že Environmentálny fond získa ďalšie finančné prostriedky určené pre dotácie na rok 2016, môže minister životného prostredia Slovenskej republiky na návrh Rady Environmentálneho fondu dodatočne rozhodnúť o ich podporení formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016.

V prípade nejasností sa obráťte na Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA, na tel. čísle : +421 906 31 1911. 

(08. 03. 2016)