--- Dovoľujeme si Vás dôrazne upozorniť, že každý pohyb na dotačnom bankovom účte uvedenom v Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie, Článok I. bod.2, musí byť vopred odsúhlasený Environmentálnym fondom v súlade s Dotačnou zmluvou.

0 100
mil. EUR

Ročne
podporených

0 2600
+

Žiadostí ročne
o podporu

0 1000
+

Ročne podporených
projektov

0 2525

obcí je nám
partnerom

Nadchádzajúce udalosti

O fonde

Environmentálny fond bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1.1.2005. Environmentálny fond je samostatnou právnickou osobou so sídlom v Bratislave. Správu fondu vykonáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Postavenie fondu a jeho základné poslanie vymedzuje zákon o fonde a vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z. zo dňa 31. 03. 2005, ktorou sa vykonáva zákon o fonde.

Environmentálny fond je primárne zriadený za účelom uskutočňovania štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie a tvorbu životného prostredia na princípoch trvalo udržateľného rozvoja. Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov žiadateľom vo forme dotácií alebo úverov na podporu projektov v rámci činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Okrem toho fond poskytuje finančné prostriedky aj na iné činnosti a aktivity uvedené v §4 ods. 1 zákona o fonde.

0 100
 mil. eur

Ročne
podporených

0 1000
+

Ročne podporených
projektov

0 2600
+

Žiadostí ročne
o podporu

0 2525

obcí je nám
partnerom

Dotácie

Získajte viac dôležitých informácií ohľadom možností dotácií.

Podpora

Prečítajte si dôležité informácie zo sekcie podpory.

Základné informácie

Súhrn základných informácií jednotlivých častí webovej stránky Environmentálneho fondu.

Dotácie

Informácie o možnostiach podpory

Príspevok

Informácie o možnostiach poskytovania príspevkov

Aktuality

Najnovšie oznamy, tlačové správy, informácie

Kontakty

Prehľad najdôležitejších kontaktov

Rýchla navigácia Dotácie

Využite možnosť rýchlej navigácie do jednotlivých sekcií v rámci dotácií Environmentálneho fondu.

Ovzdušie - Oblasť A

Voda - Oblasť B

Odpady - Oblasť C

Ochrana prírody - Oblasť D

Výchova a vzdelávanie - Oblasť E

Prieskum, výskum a vývoj - Oblasť F

Zatepľovanie - Oblasť L