Nové špecifikácie

Zverejňujeme nové špecifikácie pre oblasti Adaptácia na zmenu klímy v sídelnom prostredí (A) a Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (NP). Hlavné

Viac »
Formuláre k žiadostiam

Vážení žiadatelia, formulár žiadosti pre oblasť „D“ – OCHRANA PRÍRODY, BIODIVERZITY A KRAJINY (D) a OCHRANA PRÍRODY, BIODIVERZITY A KRAJINY (D) pre rezortné organizácie je sprístupnený v

Viac »
Formuláre k žiadostiam

Vážení žiadatelia, formulár žiadosti pre oblasť „C“ – Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva je sprístupnený v IS GRANT. Formulár je možné vypĺňať do 02.09.2024. Formulár

Viac »

Environmentálny fond bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1.1.2005. Environmentálny fond je samostatnou právnickou osobou so sídlom v Bratislave. Správu fondu vykonáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Postavenie fondu a jeho základné poslanie vymedzuje zákon o fonde a vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z. zo dňa 31. 03. 2005, ktorou sa vykonáva zákon o fonde.

Environmentálny fond je primárne zriadený za účelom uskutočňovania štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie a tvorbu životného prostredia na princípoch trvalo udržateľného rozvoja. Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov žiadateľom vo forme dotácií alebo úverov na podporu projektov v rámci činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Okrem toho fond poskytuje finančné prostriedky aj na iné činnosti a aktivity uvedené v §4 ods. 1 zákona o fonde.

Súhrn základných informácií jednotlivých častí webovej stránky Environmentálneho fondu.