Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018 – aktualizácia

Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o podpore žiadostí o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory na rok 2018 (Činnosť L4AP a Činnosť L4 – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania). Aktualizované zoznamy žiadostí o podporu na rok 2018 sú zverejnené v sekcii Prehľady, resp. formou odkazov v texte nižšie.

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu, spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu. Aktualizovaný zoznam uvedených žiadateľov spolu s číslom príslušného rozhodnutia nájdete tu.

Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti určené na podporu formou dotácie na rok 2018, minister životného prostredia Slovenskej republiky nerozhodol o ich podporení, sú uvedení v aktualizovanom zozname, ktorý nájdete v tabuľke tu.

V prípade, že Environmentálny fond získa ďalšie finančné prostriedky určené pre dotácie na rok 2018, môže minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodnúť o ich podporení formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018.

Žiadateľom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly:

a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzvy, 

b) z dôvodu zaslania všetkých potrebných dokladov po výzvou stanovenom termíne, 

c) z dôvodu, že časť požadovaných dokladov bola zaslaná po výzvou stanovenom termíne, 

d) z dôvodu, že zaslané doklady nespĺňali stanovené kritériá,

e) vyradené na základe § 9 zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde

boli odoslané oznámenia o nezaradení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 do zoznamu žiadostí o podporu na rok 2018. Aktualizovaný zoznam žiadateľov, ktorých žiadosti boli vyradené v procese formálnej kontroly nájdete tu.

V prípade otázok či nejasností píšte na E-mail: podatelna@envirofond.sk.

(22. 06. 2018)