Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2017,

dňa 26.01.2017 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017. Požadované náležitosti a prílohy zasielajte do 09.02.2017 (vrátane). Rozhodujúci je termín fyzického doručenia do podateľne, nie dátum odoslania uvedený na pečiatke pošty na poštovú prepravu.

Doklady doručené od 10.02.2017 do podateľne fondu budú kvalifikované po termíne.

V záujme efektívneho ukončenia procesu formálnej kontroly, si vás dovoľujeme požiadať o dôkladné preštudovanie obsahu zaslanej výzvy a následné urýchlené doručenie požadovaných náležitostí.

Dôležitá informácia:

Environmentálny fond nebude môcť predĺžiť termín (09.02.2017) na doručenie požadovaných náležitostí.

Za porozumenie ďakujeme

(27. 01. 2017)