Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu. Zoznam uvedených žiadateľov spolu so zverejnenými rozhodnutiami nájdete tu. V prípade nejasností sa obráťte na Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA, na tel. čísle : +421 906 31 1911. (08. 03. 2016)

Čítať viac

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016, kde minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore

Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti  určené na podporu formou dotácie na rok 2016, minister životného prostredia Slovenskej republiky  nerozhodol o ich podporení, sú uvedení v  zozname, ktorý nájdete v tabuľke tu.  V prípade, že Environmentálny fond získa ďalšie finančné prostriedky určené pre dotácie na rok 2016, môže minister životného prostredia Slovenskej republiky na návrh Rady Environmentálneho fondu dodatočne rozhodnúť o ich podporení formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016. V...

Čítať viac

Prehľad žiadateľov, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly

Žiadateľom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese  formálnej kontroly:   a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzvy,   b) z dôvodu zaslania všetkých potrebných dokladov po výzvou stanovenom termíne,   c) z dôvodu, že časť požadovaných dokladov bola zaslaná po výzvou stanovenom termíne,  d) z dôvodu, že zaslané  doklady nespĺňali stanovené kritériá, e) vyradené na základe § 9 zákona č. 587/2004 Z.z.   boli odoslané oznámenia o nezaradení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2016 do  zoznamu žiadostí o podporu na rok 2016. Zoznam žiadateľov, ktorých...

Čítať viac

Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2016

dovoľujeme si vám oznámiť, že hodnotenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu obciam a mikroregionálnym združeniam obcí v rámci Programu obnovy dediny na rok 2016 bolo ukončené a výsledky sú zverejnené na webovej stránke Programu obnovy dediny tu. Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že kompletnú administráciu Programu obnovy dediny zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia, a preto sa so všetkými otázkami obráťte na Slovenskú agentúru životného prostredia. (08. 03. 2016)

Čítať viac

Prehľad žiadateľov, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí v rámci činnosti L2

Žiadateľom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí: a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzvy, b) z dôvodu zaslania všetkých potrebných dokladov po výzvou stanovenom termíne, c) z dôvodu, že časť požadovaných dokladov bola zaslaná po výzvou stanovenom termíne, d) z dôvodu, že zaslané doklady nespĺňali stanovené kritériá, e) vyradené na základe § 9 zákona č. 587/2004 Z.z. boli dnes odoslané oznámenia o nezaradení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci činnosti L2. Zoznam žiadateľov, ktorých žiadosti boli vyradené v procese formálnej...

Čítať viac

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činnosti L2, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli dnes odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činnosti L2 spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu. Zoznam uvedených žiadateľov spolu so zverejnenými rozhodnutiami nájdete tu. V prípade nejasností sa obráťte na Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA, na tel. čísle: 0906 31 1911. (08. 02. 2016)

Čítať viac

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činnosti L2, kde minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore

Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti určené na podporu formou dotácie v rámci činnosti L2, minister životného prostredia Slovenskej republiky nerozhodol o ich podpore, sú uvedení v zozname, ktorý nájdete v tabuľke tu. V prípade, že Environmentálny fond bude mať k dispozícii ďalšie finančné prostriedky určené pre dotácie v rámci činnosti L2, môže minister životného prostredia Slovenskej republiky na návrh Rady Environmentálneho fondu dodatočne rozhodnúť o ich podporení...

Čítať viac

Vážení žiadatelia o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci špecifikácie činností pre rok 2016,

dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond dnes (04.01.2016)  rozposlal výzvy (listy) na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci špecifikácie činností pre rok 2016. Termín doručenia vašich doplnených žiadostí je do 10 pracovných dní, to znamená, že dnes zaslané výzvy (listy) zo strany Environmentálneho fondu majú termín doručenia do 19.01.2016 (vrátane). Dovoľujeme si dať do vašej pozornosti, že v odôvodnených prípadoch môže žiadateľ na základe písomnej / elektronickej žiadosti (doručenej do 19.01.2016) požiadať Environmentálny fond o predĺženie lehoty o maximálne 5 pracovných dní. Bližšie a podrobnejšie informácie budú uvedené v spomínaných...

Čítať viac

Vážení žiadatelia o podporu formou úveru pre rok 2016,

dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond zverejnil formuláre tlačív žiadostí o poskytnutie podpory formou úveru pre rok 2016, prílohy týchto žiadostí a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou úveru z Environmentálneho fondu pre rok 2016. Dokumenty je možné stiahnuť po kliknutí tu. (31. 12. 2015)

Čítať viac

Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2015 v rámci činnosti L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dnes, t. j. 04. 12. 2015, boli odoslané Výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015. Termín na doplnenie nami požadovaných náležitostí a príloh je do 18. decembra 2015 (dátum fyzického doručenia do podateľne EF, nie dátum odoslania doplnenia na poštovú prepravu) V záujme čo najrýchlejšieho ukončenia procesu schvaľovania žiadostí , si vás dovoľujeme požiadať o vašu súčinnosť a o urýchlené doplnenie, prípadne opravu žiadostí a ich doručenie na Environmentálny fond v písomnej forme, podľa požiadaviek uvedených v jednotlivých listoch. Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že v odôvodnených...

Čítať viac