Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na kompenzácie

Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o poskytnutí kompenzácie z Environmentálneho fondu v rámci „VÝZVY K-1/2018 na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie“. Zoznam žiadostí žiadateľom, ktorým bola poskytnutá kompenzácia nájdete v tabuľke tu. Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie nájdete v tabuľke tu: Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie nájdete v tabuľke tu: V prípade otázok či nejasností...

Čítať viac

Program obnovy dediny pre rok 2019

Slovenská agentúra životného prostredia dňa 10.09.2018 sprístupnila  webovú aplikáciu pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu  na rok 2019 v rámci Programu obnovy dediny. Všetky potrebné podklady vrátane vstupu do aplikácie, usmernenia a príloh sú dostupné na http://www.obnovadediny.sk/dotacie/ronk-2019. (19. 09. 2018)

Čítať viac

Schéma štátnej pomoci pre podniky

Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie“ – bol vypracovaný Dodatok č. 1, ktorý nájdete tu (31. 08. 2018)

Čítať viac

Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 – aktualizácia

V súvislosti s prijatím zákona č. 292/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. januára 2018, bola vykonaná zmena zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“) doplnením § 4 ods. 1 písm. ad), § 4 ods. 2 a § 4c. Na základe vykonaných zmien zákona o fonde sa v zmysle § 4 ods. 2 zákona o fonde aktualizuje „Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2018“, ktorú nájdete tu (31. 08. 2018)

Čítať viac

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018- aktualizácia

Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o podpore žiadostí o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 (Činnosť J1 – Podpora elektromobility). Aktualizované zoznamy žiadostí o podporu na rok 2018 sú zverejnené v sekcii Prehľady, resp. formou odkazov v texte nižšie. Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu, spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu....

Čítať viac

Zmena podmienok pre poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 pre činnosti J1

V rámci rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 v činnosti J1: „Podpora elektromobility“, bola Radou Environmentálneho fondu schválená zmena/predĺženie Oprávneného obdobia pre realizáciu projektov (fyzická i finančná realizácia) do 15.3.2019. V súvislosti s uvedenou zmenou dochádza zároveň k úprave termínu pre predkladanie dokladov preukazujúcich nadobudnutie elektromobilu žiadateľom (do 30.4.2019). Aktualizovaný dokument v znení vyššie uvedených zmien „Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 (Činnosť J1)“ nájdete v sekcii Podpora/Dotácie (25. 07. 2018)

Čítať viac

Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2019

Environmentálny fond zverejňuje dokument: Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (je možné stiahnuť tu) v súlade s ustanovením §4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Termín predkladania žiadostí je do 31.10.2018. V prípade otázok sa kontaktujte na e-mailovej adrese: dotacie@envirofond.sk . (29. 06. 2018)

Čítať viac

Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2019

Environmentálny fond zverejňuje dokument: Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2019 (je možné stiahnuť tu) v súlade s ustanovením §4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z dôvodu možnosti predkladania žiadostí o podporu formou úveru v priebehu celého kalendárneho roka 2019, príručka a formuláre pre rok 2019 budú zverejnené začiatkom januára 2019. V prípade otázok sa kontaktujte na e-mailovej adrese: uvery@envirofond.sk . (29. 06. 2018)

Čítať viac

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018 – aktualizácia

Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o podpore žiadostí o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory na rok 2018 (Činnosť L4AP a Činnosť L4 – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania). Aktualizované zoznamy žiadostí o podporu na rok 2018 sú zverejnené v sekcii Prehľady, resp. formou odkazov v texte nižšie. Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu, spolu so sprievodným listom,...

Čítať viac

Oznámenie

Dňa 25.06.2018 budú z technických príčin skrátene stránkové hodiny Podateľne do 12:00. Za pochopenie ďakujeme. (21. 06. 2018)

Čítať viac