Upozornenie.

Dovoľujeme si vás informovať, že z dôvodu deratizácie v priestoroch Environmentálneho fondu dňa 18.11.2016 (piatok) bolo všetkým zamestnancom Environmentálneho fondu poskytnuté pracovné voľno. V tento deň nebude v prevádzke podateľňa Environmentálneho fondu, osobné preberanie pošty ani zabezpečený telefonický kontakt. Ďakujeme za pochopenie (15. 11. 2016)

Čítať viac

Vážení žiadatelia

dovoľujeme si  vás upozorniť na blížiaci sa termín na predkladanie žiadostí o podporu formou dotácie v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017. Posledný deň na predloženie uvedených žiadostí je 31.10.2016, pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu, nie dátum odoslania žiadosti na poštovú prepravu. Stránkové hodiny podateľne Environmentálneho fondu dňa 31.10.2016 sú od 8:30 do 15:00. (24. 10. 2016)

Čítať viac

Aktualita 1:

Prehľad podporených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016 v rámci činností C4Dovoľujeme si vás informovať, že žiadateľom v rámci činností C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli dňa 30.09.2016 odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu.Zoznam uvedených žiadateľov spolu so zverejnenými rozhodnutiami nájdete v rámci celkového zoznamu podporených žiadateľov v roku 2016 v časti Činnosť C4 tu....

Čítať viac

Aktualita 2:

Prehľad nepodporených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016 v rámci činností C4Žiadatelia v rámci činností C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, ktorých žiadosti prešli procesom kontroly formálnej správnosti a úplnosti a odborného hodnotenia, avšak minister životného prostredia Slovenskej republiky nerozhodol o ich podporení z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti určené na podporu formou dotácie na rok 2016, sú uvedení v zozname neschválených žiadostí, ktorý nájdete v tabuľke v časti Činnosť C4 tu. V prípade, že Environmentálny fond získa...

Čítať viac

Aktualita 3:

Prehľad vyradených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016 v rámci činností C4 Dovoľujeme si vás informovať , že žiadateľom v rámci činností C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí:   a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzvy,   b) z dôvodu zaslania všetkých potrebných dokladov po výzvou stanovenom termíne,   c) z dôvodu, že časť požadovaných dokladov bola zaslaná po výzvou stanovenom termíne,   d) z dôvodu, že zaslané...

Čítať viac

Oznam!

Dovoľujeme si vás informovať, že z dôvodu konania Summitu premiérov vlád a prezidentov členských krajín Európskej únie v Bratislave dňa 16.09.2016 a s tým spojenými prekážkami v práci na strane zamestnávateľa bolo všetkým zamestnancom Environmentálneho fondu poskytnuté dňa 16.09.2016 pracovné voľno. V tento deň nebude v prevádzke podateľňa Environmentálneho fondu, osobné preberanie pošty ani zabezpečený telefonický kontakt. Ďakujeme za pochopenie (14. 09. 2016)

Čítať viac

Vážení žiadatelia v rámci Programu obnovy dediny 2017,

dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2017 bola sprístupnená webová aplikácia pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 v rámci Programu obnovy dediny. Program obnovy dediny 2017 je realizovaný v gescii Slovenskej agentúry životného prostredia. Bližšie informácie týkajúce podávania žiadostí o podporu formou dotácie, vrátane usmernení a povinných príloh...

Čítať viac

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činností C5 a D6, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v

Dovoľujeme si vás informovať , že žiadateľom v rámci činností C5: Zabezpečenie kontajnerových stojísk pred medveďom hnedým  a D6: Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie zoologických záhrad, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí: a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzvy, b) z dôvodu zaslania všetkých potrebných dokladov po výzvou stanovenom termíne, c) z dôvodu, že časť požadovaných dokladov bola zaslaná po výzvou stanovenom termíne, d) z dôvodu, že zaslané doklady nespĺňali stanovené kritériá, e)...

Čítať viac

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činností C5 a D6, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR

Dovoľujeme si vás informovať, že žiadateľom v rámci činností C5: Zabezpečenie kontajnerových stojísk pred medveďom hnedým  a D6: Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie zoologických záhrad, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli dňa 17.08.2016 odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu. Zoznam uvedených žiadateľov spolu so zverejnenými rozhodnutiami nájdete tu. V prípade nejasností sa prosím obráťte na Mgr. Martina Farkasa, na tel. čísle:...

Čítať viac

Vážení žiadatelia o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2016 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom,

dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond dnes (12.8.2016)  rozposlal výzvy (listy) na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci Rozšírenej špecifikácie činností pre rok 2016 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom. Termín doručenia vašich doplnených žiadostí je do piatku 26.08.2016 (vrátane), pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu, nie dátum odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu.   Dovoľujeme si dať do vašej pozornosti, že v odôvodnených prípadoch môže žiadateľ na základe písomnej / elektronickej žiadosti (doručenej do piatku 26.08.2016) požiadať...

Čítať viac