Oznam!

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si vás informovať, že v súvislosti s Výzvou č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity, Environmentálny fond zverejnil novú, opravenú Prílohu č. 9: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa  o dotáciu na účely posúdenia naplnenia podmienok uvedených v rámci „VÝZVY č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity”. Zmena nastala v tabuľke prílohy v bode 2, kde v prvej vete bolo slovo “bude” nahradené slovom “nebude”. Opravený dokument nájdete tu. V prípade otázok sa kontaktujte na...

Čítať viac

Oznam!

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 – aktualizácia Environmentálny fond aktualizoval prehľad zoznamov žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 o avizované doplnenie zoznamov vyradených a nepodporených žiadostí v oblasti L. Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Žiadateľom v oblastiach A., B., C. a L., o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu...

Čítať viac

Tlačová správa

Envirofond finančne podporí oblasť Ochrany a využívania vôd Environmentálny fond (EF) vyhlásil výzvu pre žiadateľov na podporné programové aktivity na rok 2021. Podpora formou dotácie prostredníctvom Výzvy č. B-1/2021 umožňuje financovanie rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov) v Slovenskej republike. Výzva je určená pre chránené vodohospodárske oblasti, ktorými sú Žitný ostrov, Strážovské vrchy, Beskydy a Javorníky, Veľká Fatra, Nízke Tatry (západná časť a východná časť), Horné povodie Ipľa, Rimavice...

Čítať viac

Oznam!

Výzvu č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné  programové aktivity zverejňuje Environmentálny fond v súlade s § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dôležité dokumenty nájdete na http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie/vyzvy. Termín podávania žiadostí je do 30. septembra 2021 (vrátane). Pre podávanie žiadosti použite nasledovný link https://envirofond.egrant.sk/register. Dokument „Výzva č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné  programové aktivity“  je možné...

Čítať viac

Tlačová správa

Nový Envirofond mení komunikáciu na proaktívnu. Posilou v externej komunikácii fondu bude aj nový Facebookový profil fondu. Environmentálny fond zriadil na podporu a posilnenie externej komunikácie s verejnosťou oficiálny Facebookový profil Environmentálneho fondu. Cieľom je byť bližšie k žiadateľom o poskytnutie finančnej podpory z fondu prostredníctvom dotácií, úverov alebo príspevkov, upriamenie pozornosti na podporované oblasti, ale taktiež ide aj o sprehľadnenie a stransparentnenie procesov fondu,  informovanie a zviditeľnenie vykonávaných činností fondu. Facebookový profil Environmentálneho fondu bude ďalším z informačných zdrojov...

Čítať viac

Oznam!

Oznam pre žiadateľov! Oznam pre žiadateľov v rámci Oblasti L. Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania Vážení žiadatelia o poskytnutie podpory z EF, týmto si vás dovoľujeme informovať, že EF v zmysle §9, bod 7 Zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aktualizoval zverejnený Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, o ktorých podpore rozhodol minister MŽP SR. V rámci zoznamu boli doplnení úspešní žiadatelia v oblasti L. Zvyšovanie energetickej účinnosti...

Čítať viac

Oznam!

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 – aktualizácia 1. Žiadateľom v oblastiach A. B. a C., o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu. Zoznam uvedených žiadateľov spolu s číslom príslušného rozhodnutia nájdete tu . Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že kompletnú administráciu schválených projektov je potrebné riešiť s prideleným...

Čítať viac

Oznam!

Oznam pre žiadateľov Environmentálny fond oznamuje, že je zverejnený zoznam podporených žiadateľov v rámci II. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2021 pre oblasť podpory POP: PROGRAM OCHRANY PRÍRODY, o ktorých podpore rozhodol minister MŽP SR, na stránke pop.sopsr.sk v časti Dotácie – Program ochrany prírody 2021; link: : http://pop.sopsr.sk/dotacie/pop-2021/ (12. 08. 2021)

Čítať viac

Tlačová správa

Envirofond vyhlási výzvu na podporu projektov na ochranu a využívanie vôd na rok 2021 Environmentálny fond (EF), ako organizácia zriadená zákonom a hospodáriaca s verejnými zdrojmi, aktuálne intenzívne pracuje na novej výzve pre žiadateľov na podporné programové aktivity na rok 2021. Pôjde o výzvu zameranú na oblasť ochrany a využívania vôd (B). Predmetnú výzvu v súlade s § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov fond plánuje zverejniť koncom augusta 2021 na svojom webovom sídle. Termín predkladania žiadostí je momentálne odhadovaný na koniec septembra 2021. Detaily výzvy sú...

Čítať viac

Oznam!

Vážení žiadatelia o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu, dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond v súlade s § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004    Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aktuálne pripravuje „Výzvu č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na podporné programové aktivity“,a tona podporu financovania rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov)...

Čítať viac