Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018

Environmentálny fond zverejňuje dokument: Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2018 (je možné stiahnuť tu) v súlade s ustanovením §4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň príručky k jednotlivým oblastiam a formuláre budú zverejnené v mesiaci júl. Termín predkladania žiadostí je do 31.10.2017. V prípade otázok sa kontaktujte na e-mailovej adrese: dotacie@envirofond.sk . (30. 06. 2017)

Čítať viac

Špecifikácie činností podpory formou úveru pre rok 2018

Environmentálny fond zverejňuje dokument: Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2018 (je možné stiahnuť tu) v súlade s ustanovením §4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z dôvodu možnosti predkladania žiadostí o podporu formou úveru v priebehu celého kalendárneho roka 2017, príručka a formuláre pre rok 2018 budú zverejnené začiatkom januára 2018. V prípade otázok sa kontaktujte na e-mailovej adrese: uvery@envirofond.sk . (30. 06. 2017)

Čítať viac

Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017.

Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 na činnosti: L3 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania a C4 Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, dňa 19.04.2017 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 na činnosti: L3 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania a C4 Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom. Požadované náležitosti a prílohy zasielajte do 04.05.2017 (vrátane). Rozhodujúci je...

Čítať viac

Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2017.

Dovoľujeme si vám oznámiť, že hodnotenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie zEnvironmentálneho fondu obciam a mikroregionálnym združeniam obcí v rámci Programu obnovydediny na rok 2017 bolo ukončené a výsledky sú zverejnené na webovej stránke Programu obnovydediny tu. Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že kompletnú administráciu Programu obnovy dedinyzabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia, a preto sa so všetkými otázkami obráťte naSlovenskú agentúru životného prostredia. (19. 04. 2017)

Čítať viac

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu. Zoznam uvedených žiadateľov spolu  s číslom príslušného rozhodnutia nájdete tu. Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti  určené na podporu formou dotácie na rok 2017, minister životného prostredia Slovenskej republiky  nerozhodol o...

Čítať viac

Rozšírenie Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017

o činnosť H2: Vypracovanie návrhov Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže s termínom doručenia do 28.04.2017. Zároveň zverejňujeme dokumenty špecifikácie a formulár žiadosti. Bližšie informácie a uvedené dokumenty nájdete tu… Rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu t. j. do 28.04.2017 vrátane, nie dátum odoslania žiadostí na poštovú prepravu. (20. 03. 2017)

Čítať viac

Výzva na predloženie žiadosti o kompenzáciu za rok 2016

s termínom doručenia do 28.04.2017 pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie. Dôležité dokumenty nájdete tu…  (31. 01. 2017)

Čítať viac

Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2017,

dňa 26.01.2017 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017. Požadované náležitosti a prílohy zasielajte do 09.02.2017 (vrátane). Rozhodujúci je termín fyzického doručenia do podateľne, nie dátum odoslania uvedený na pečiatke pošty na poštovú prepravu. Doklady doručené od 10.02.2017 do podateľne fondu budú kvalifikované po termíne. V záujme efektívneho ukončenia procesu formálnej kontroly, si vás dovoľujeme požiadať o dôkladné preštudovanie obsahu zaslanej výzvy a následné urýchlené doručenie požadovaných náležitostí. Dôležitá informácia: Environmentálny fond...

Čítať viac

Vážení žiadatelia o podporu formou úveru pre rok 2017,

zverejňujeme príručku a formuláre žiadostí o poskytnutie podpory formou úveru pre rok 2017 s termínom doručenia do 31.12.2017.Bližšie informácie a uvedené dokumenty nájdete tu… (04. 01. 2017)

Čítať viac

Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie pre rok 2017,

rozširujeme Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2017 s termínom doručenia do 15.03.2017 o činnosti: C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadomL3: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň zverejňujeme špecifikácie, príručky a formuláre na žiadosti. Bližšie informácie a uvedené dokumenty nájdete tu (13. 12. 2016)

Čítať viac