Príspevok

Oznámenie čísla bankových účtov pre prevádzkovateľov skládky odpadov a prevádzkovateľov odkaliska na platbu poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo odkalisko

 

V súvislosti s povinnosťou odvádzania poplatku za uloženie odpadu prevádzkovateľom skládky odpadov a prevádzkovateľom odkaliska v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvádzame nasledovné čísla účtov:

 

SKLÁDKA ODPADOV:  IBAN SK48 8180 0000 0070 0061 9294

 

ODKALISKO:             IBAN SK85 8180 0000 0070 0061 9307

 

Pri odvádzaní poplatku za uloženie odpadov na príslušný bankový účet Environmentálneho fondu upozorňujeme na potrebu identifikácie príslušného poplatku v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky zo 6. novembra 2018, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.