Úvery

A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA A OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME

Činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využívania nízko emisných zdrojov

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválený úver v EUR
1 97745 MASIV, spol. s r.o. Zmena palivovej základne, zvýšenie efektivity filtrácie pevných častí (drevného odpadu) 300 000,00
2 99091 Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Modernizácia energetických zdrojov v nemocnici Kežmarok za účelom zníženia emisií znečisťujúcich látok a prevádzkových nákladov 300 000,00
3 101282 JAKOR s.r.o. RZ Zelená Lagúna Domaša - Areál ubytovania pre agroturistiku a rybárov 1 000 000,00

Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválený úver v EUR
1 107142 Peter Simčák-SIMI Výstavba a prestavba kotolní za účelom využitia obnoviteľných zdrojov energie 500 000,00

B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD

Činnosť BV3: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválený úver v EUR
1 98305 Obec Otrhánky Haláčovce - Otrhánky - vodovod 13 000,00
2 103636 Obec Bojničky Bojničky - vodovod 365 000,00
3 105281 Mesto Hurbanovo Hurbanovo - rozšírenie vodovodu II. 405 000,00

C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Činnosť C2: Separácia a zhodnocovanie odpadov

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválený úver v EUR
1 99293 Cmc, spol. s r.o. Dostavba bioplynovej stanice 1 124 719,00

Činnosť C3: Zavedenie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválený úver v EUR
1 95022 Falc-Com, s.r.o. Nákup separovaného zberu, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení 150 000,00
2 950221 Falc-Com, s.r.o. Oprava rozhodnutia 0,00
3 95041 EAST-WEST SK, s.r.o. Rozšírenie zberného dvora na zhodnocovanie odpadov 400 000,00

ROZHODNUTIA

ministra životného prostredia Slovenskej republiky o zrušení rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválený úver v EUR
1 65585 Smrečina Hofatex, a.s. Výstavba sila na drevný odpad a zakúpenie technologického zariadenia na výrobu peletiek z drevného odpadu 1 029 012,00
2 65801 Jozef Kondek - JOKO a syn Skládka odpadov NNO 991 118,00