Podpora formou úveru

Vážení žiadatelia,

v prípade otázok súvisiacich s prípravou žiadosti o poskytnutie podpory formou úveru na rok 2017 máte možnosť obrátiť sa priamo na pracovníkov Environmentálneho fondu:

- telefonicky na čísle: 0906 31 1901
- e-mailom na adrese: uvery@envirofond.sk
- listom na adrese: 

Environmentálny fond,
P.O. Box 16
Martinská 49
820 15 Bratislava 215

Otázku je potrebné zreteľne označiť „Otázka k žiadosti o úver 2017“. Otázky musia byť formulované jasne, zreteľne a jednoznačne.

Žiadosti o poskytnutie podpory formou úveru na rok 2017 je možné predkladať počas celého roka 2017.

Environmentálny fond poskytuje podporu formou úveru za nasledovných podmienok:

 • úroková sadzba z úveru je vo výške 1,00 % p.a.,
 • splatnosť úveru je od 5 do 15 rokov,
 • ručenie za úver sa vyžaduje vo výške 130 % z hodnoty žiadaného úveru (formy zábezpeky sú konkretizované v prílohe k žiadosti o poskytnutie podpory formou úveru).

 

Pred schválením úveru posudzuje bonitu žiadateľa, bonitu zabezpečenia úveru a bonitu projektu banka, ktorá za poskytnutú službu účtuje Environmentálnemu fondu poplatok dohodnutý v zmluvných podmienkach.


Žiadateľ sa pred posudzovaním zmluvne zaviaže, že tento poplatok uhradí Environmentálnemu fondu v prípade:

      a) neschválenia úveru,

      b) schválenia úveru, ale nečerpania úveru (z dôvodu zmeny účelu žiadateľa a následného nepodpísania úverovej zmluvy),

      c) schválenia úveru, podpísaním úverovej zmluvy pred čerpaním.

 

Náležitosti príloh žiadosti sú v zmysle § 4 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poznámka: Pre otvorenie formulárov žiadostí je potrebné používať prehliadač Internet Explorer  7 a vyššie.

Príručky a špecifikácie

Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2017

stiahnuť

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou úveru z Environmentálneho fondu pre rok 2017

stiahnuť

Žiadosť o poskytnutie podpory formou úveru - tlačivá pre rok 2017

A. Oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme

 • stiahnuť

  A1- Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov

 • stiahnuť

  A2 - Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov

 • stiahnuť

  A3 - Podpora koncových technológií znižovania znečistenia ovzdušia

 • stiahnuť

  A4 - Podpora investícií do čistejších technológií so zameraním na najlepšie dostupné technológie (BAT), používanie náhradných surovín a látok, dôsledkom ktorých ie zníženie emisií do ovzdušia

 • stiahnuť

  A5 - Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia

 • stiahnuť

  A6 - Podpora aktivít zameraných na náhradu, zber, recykláciu, regeneráciu a zneškodňovanie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme a fluórovaných skleníkových plynov

B. Oblasť: Ochrana a využívanie vôd

 • stiahnuť

  BK1 - Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd

 • stiahnuť

  BK2 - Čistenie odpadových vôd

 • stiahnuť

  BK3 - Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete

 • stiahnuť

  BP1 - Opatrenia na drobnom vodnom toku

 • stiahnuť

  BP2 - Opatrenia mimo vodného toku

 • stiahnuť

  BV1 - Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity

 • stiahnuť

  BV2 - Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodných zdrojov

 • stiahnuť

  BV3 - Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu

 • stiahnuť

  BV4 - Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodných zdrojov a s tým spojených zariadení

C. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva

 • stiahnuť

  C1 - Uzavretie a rekultivácia skládok

 • stiahnuť

  C2 - Predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

 • stiahnuť

  C3 - Zavedenie triedeného zberu, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení

D. Oblasť: Ochrana prírody a krajiny

 • stiahnuť

  D1 - Zakladanie prvkov ÚSES na základe schválenej dokumentácie ÚSES

 • stiahnuť

  D2 - Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov

 • stiahnuť

  D3 - Realizácia schválených programov starostlivosti

 • stiahnuť

  D4 - Realizácia opatrení v ochranných pásmach chránených územ

 • stiahnuť

  D5 - Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov

E. Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

 • stiahnuť

  E - Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

F. Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

 • stiahnuť

  F - Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

H. Oblasť: Environmentálne záťaže

 • stiahnuť

  H1 - Odstránenie environmentálnych záťaží