Podpora formou úveru

Dôležité! Pre otvorenie formulárov žiadostí je potrebné používať prehliadač Internet Explorer 7 a vyššie a aktuálnu verziu Acrobat Reader.

Špecifikácie, predlohy vyhlásení

IV. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2020

stiahnuť

Žiadosť o poskytnutie podpory formou úveru - formuláre a príručky pre rok 2020

A. Oblasť: Ochrana ovzdušia

 • stiahnuť

  Formulár A1/ A2- Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov/ Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov

 • stiahnuť

  Formulár A3 - Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblasti riadenia kvality ovzdušia

 • stiahnuť

  Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou úveru v rámci „IV. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2020“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom) pre činnosť A1, A2 a A3

 • stiahnuť

  Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou úveru na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť A1/A2 uvedených v „IV. Rozšírení špecifikácie činností podpory na rok 2020“ – (relevantné pre činnosti A1 a A2)

 • stiahnuť

  Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou úveru na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť A3 (aktivita: výsadba zelene) uvedenú v „IV. Rozšírení špecifikácie činností podpory na rok 2020

 • stiahnuť

  Príloha č. 32: Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou úveru z Environmentálneho fondu na rok 2020 (Oblasť A: Ochrana ovzdušia)

B. Oblasť: Ochrana a využívanie vôd

 • stiahnuť

  Formulár BK1 až BK3

 • stiahnuť

  Formulár BV1 až BV4

 • stiahnuť

  Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou úveru v rámci „IV. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2020“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)

 • stiahnuť

  Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou úveru na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosti BK1 až BK3 a BV1až BV4 uvedených v „IV. Rozšírení špecifikácii činností podpory na rok 2020

 • stiahnuť

  Príloha č. 33: Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou úveru z Environmentálneho fondu na rok 2020 (Oblasť B: Ochrana a využívanie vôd)

C. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov

 • stiahnuť

  Formulár C2 - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

 • stiahnuť

  Formulár C3 - Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného zariadenia

 • stiahnuť

  Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou úveru v rámci „IV. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2020“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom)

 • stiahnuť

  Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou úveru na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosti C2 a C3 uvedených v „IV. Rozšírení špecifikácie činností podpory na rok 2020

 • stiahnuť

  Príloha č. 33: Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis – (relevantné pre činnosť C2)

 • stiahnuť

  Príloha č. 34: Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis – (relevantné pre činnosť C3)

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou úveru z Environmentálneho fondu na rok 2020 (Oblasť C: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov)

L. Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

 • stiahnuť

  Formulár L1 - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

 • stiahnuť

  Príloha č. 12.2: Súhlas vlastníka budovy s realizáciou projektu (predkladá žiadateľ, ak nie je vlastníkom budovy)

 • stiahnuť

  Príloha č. 13: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou úveru v rámci „IV. Rozšírenej špecifikácie činností podpory na rok 2020“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom)

 • stiahnuť

  Príloha č. 14.1: „Výpočet %-neho vyjadrenia hospodárskej činnosti, ktorá sa vykonáva vo verejnej budove

 • stiahnuť

  Príloha č. 14: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou úveru na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť L1 uvedených v „IV. Rozšírení špecifikácie činností podpory na rok 2020

 • stiahnuť

  Príloha č.3: Vyjadrenie Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky k záujmom ochrany prírody a krajiny k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu

 • stiahnuť

  Územná príslušnosť katastrálnych území k jednotlivým organizačným útvarom ŠOP SR