Podpora formou mimoriadnej dotácie

Dôležité! Pre otvorenie formulárov žiadostí je potrebné používať prehliadač Internet Explorer 7 a vyššie a aktuálnu verziu Acrobat Reader.

Špecifikácia a príručka

Špecifikácia činností podpory formou dotácie (resp. mimoriadnej dotácie) pre rok 2017

stiahnuť

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie (resp. mimoriadnej dotácie) z Environmentálneho fondu pre rok 2017

stiahnuť

Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie (resp. mimoriadnej dotácie) - formuláre pre rok 2017

A. Oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme

 • stiahnuť

  formulár A1 - Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízko emisných zdrojov pre rok 2017

 • stiahnuť

  formulár A2 - Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov pre rok 2017

 • stiahnuť

  formulár A3 - Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia pre rok 2017

B. Oblasť: Ochrana a využívanie vôd

 • stiahnuť

  formulár BK1 až BK5 – Čistiarne odpadových vôd a verejné kanalizácie pre rok 2017

 • stiahnuť

  formulár BP1 – Protipovodňová ochrana – Opatrenia na vodnom toku pre rok 2017

 • stiahnuť

  formulár BP2 - Protipovodňová ochrana - Opatrenia mimo vodného toku pre rok 2017

 • stiahnuť

  formulár BR1 – Rybárstvo pre rok 2017

 • stiahnuť

  formulár BV1 až BV4 – Vodovody pre rok 2017

C. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva

 • stiahnuť

  formulár C1 - Uzavretie a rekultivácia skládok pre rok 2017

 • stiahnuť

  formulár C2 - Predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov pre rok 2017

 • stiahnuť

  formulár C3 - Zavedenie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení pre rok 2017

D. Oblasť: Ochrana prírody a krajiny

 • stiahnuť

  formulár D1 až D5 - Ochrana prírody a krajiny pre rok 2017

 • stiahnuť

  formulár D6 - Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie zoologických záhrad pre rok 2017

E. Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

 • stiahnuť

  formulár E1 - Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia pre rok 2017

F. Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

 • stiahnuť

  formulár F1 - Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia pre rok 2017

H. Oblasť: Environmentálne záťaže

 • stiahnuť

  formulár H1 - Odstraňovanie environmentálnych záťaží pre rok 2017