Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie

Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti so stavom podľa §4 ods. 1 písm. ad) body 1 až 4 zákona o fonde

ktorým je:

1.  stav počas povodne

2.  stav počas zosuvu a po zosuve

3.  stav po požiari

4.  hroziaci kalamitný výskyt hmyzu

Formulár žiadosti

Formulár žiadosti

stiahnuť

Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti so stavom podľa § 4 ods. 1 písm. ad) bod 5 zákona o fonde (mimoriadne závažná environmentálna situácia)

Špecifikácia, predlohy vyhlásení

Špecifikácia činností podpory formou dotácie (resp. mimoriadnej dotácie) pre rok 2018

stiahnuť

Aktualizácia: Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2018

stiahnuť

Predloha čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu žiadateľa o dotáciu na účely posúdenia naplnenia podmienok štátnej pomoci

stiahnuť

Predloha vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis

stiahnuť

B. Oblasť: Ochrana a využívanie vôd

 • stiahnuť

  Formulár BP2 - Protipovodňová ochrana - Opatrenia mimo vodného toku pre rok 2018

 • stiahnuť

  Formulár žiadosti

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na mimoriadne závažnú environmentálnu situáciu pre rok 2018

 • stiahnuť

  Zoznam príloh pre činnosť BP1

 • stiahnuť

  Zoznam príloh pre činnosť BP2

 • stiahnuť

  Zoznam príloh pre činnosť BR1

 • stiahnuť

  Zoznam príloh pre činnosti BK

 • stiahnuť

  Zoznam príloh pre činnosti BV

A. Oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme

 • stiahnuť

  Formulár žiadosti

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na mimoriadne závažnú environmentálnu situáciu pre rok 2018

 • stiahnuť

  Zoznam príloh pre činnosť A1

 • stiahnuť

  Zoznam príloh pre činnosť A2

 • stiahnuť

  Zoznam príloh pre činnosť A3

C. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva

 • stiahnuť

  Formulár žiadosti

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na mimoriadne závažnú environmentálnu situáciu pre rok 2018

 • stiahnuť

  Zoznam príloh pre činnosť C2

 • stiahnuť

  Zoznam príloh pre činnosť C3

D. Oblasť: Ochrana prírody a krajiny

 • stiahnuť

  Formulár žiadosti

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na mimoriadne závažnú environmentálnu situáciu pre rok 2018

 • stiahnuť

  Zoznam príloh pre činnosť D6

 • stiahnuť

  Zoznam príloh pre činnosti D1 až D5

E. Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

 • stiahnuť

  Formulár žiadosti

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na mimoriadne závažnú environmentálnu situáciu pre rok 2018

 • stiahnuť

  Zoznam príloh pre činnosť E1

F. Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

 • stiahnuť

  Formulár žiadosti

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na mimoriadne závažnú environmentálnu situáciu pre rok 2018

 • stiahnuť

  Zoznam príloh pre činnosť F1