Oznam!

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 - aktualizácia

 

Environmentálny fond aktualizoval prehľad zoznamov žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 o avizované doplnenie zoznamov vyradených a nepodporených žiadostí v oblasti L. Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.

 

  1. Žiadateľom v oblastiach A., B., C. a L., o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu. Zoznam uvedených žiadateľov spolu s číslom príslušného rozhodnutia nájdete tu .

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že kompletnú administráciu schválených projektov je potrebné riešiť s prideleným projektovým manažérom Environmentálneho fondu, ktorého meno a kontakt nájdete v záhlaví listu Oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu.

  1. Žiadateľom v oblastiach A., B., C. a L., ktorých žiadosti prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti určené na podporu formou dotácie na rok 2021, minister životného prostredia Slovenskej republiky nerozhodol o ich podporení, sú uvedení v zozname, ktorý nájdete v tabuľke tu .

V prípade, že Environmentálny fond získa ďalšie finančné prostriedky určené pre dotácie na rok 2021, môže minister životného prostredia Slovenskej republiky na návrh Rady Environmentálneho fondu dodatočne rozhodnúť o ich podporení formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021.

Žiadateľom v oblastiach A., B., C. a L., ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly, resp. nesplnili podmienky pre poskytnutie dotácie, boli odoslané oznámenia o nezaradení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 do zoznamu žiadostí o podporu na rok 2021. Zoznam žiadateľov, ktorých žiadosti neboli zaradené do zoznamu žiadostí o podporu na rok 2021 nájdete tu .


 

(03. 09. 2021)

Späť na zoznam